ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)


รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 (ครูวรัญญา ยอดดำเนิน)

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 (ครูวรัญญา ยอดดำเนิน)

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3  
Course
Self enrolment

ง30245 การเขียนโปรแกรม 1 ชั้น ม.4 (ครูเทียนชัย)

ง30245 การเขียนโปรแกรม 1 ชั้น ม.4 (ครูเทียนชัย)

การเขียนโปรแกรม
Course
Self enrolment

ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.5 (ครูสถาพร)

ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.5 (ครูสถาพร)

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญ...
Course
Self enrolment

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้น ม.6 (ครูเทียนชัย)

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้น ม.6 (ครูเทียนชัย)

ศึกษาวิเคราะห์ ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษ...
Course
Self enrolment

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ชั้น ม.5 (ครูเทียนชัย)

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ชั้น ม.5 (ครูเทียนชัย)

ศึกษาวิเคราะห์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา เขียนโปร...
Course
Self enrolment

ง23203 การศึกษาค้นคว้า ชั้น ม.3/1 (ครูเทียนชัย)

ง23203 การศึกษาค้นคว้า ชั้น ม.3/1 (ครูเทียนชัย)

การศึกษาเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้  เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ...
Course
Self enrolment

ง20211 การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ชั้น ม.2 (ครูเทียนชัย)

ง20211 การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ชั้น ม.2 (ครูเทียนชัย)

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ...
Course
Self enrolment

ว 31102 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 (ครูศุภิสรา คำอุดม)

ว 31102 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 (ครูศุภิสรา คำอุดม)

รายวิชา ว 31102 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 เป็นการนำแนวคิดเชิงคำนว...
Course
Self enrolment

ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 (ครูอัญชลี)

ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 (ครูอัญชลี)

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจ...
Course

ว31101 การออกแบบเทคโนโลยี ชั้น ม.4 (ครูดุษฎี)

ว31101 การออกแบบเทคโนโลยี ชั้น ม.4 (ครูดุษฎี)

เข้าใจหลักการออกแบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รู้จักการทำงานของอุปกรณ์เท...
Course
Self enrolment

ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)

ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา...
Course