ข่าวและประกาศ

(No announcements have been posted yet.)


Available courses

ว31181 การออกแบบเทคโนโลยี ม.4 (ครูดุษฎี)

ว31181 การออกแบบเทคโนโลยี ม.4 (ครูดุษฎี)

ฉันอยากใส่คำอธิบายรายวิชาตรงนี้ได้ไหม
Course
Self enrolment

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้น ม.6 (ครูเทียนชัย)

ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้น ม.6 (ครูเทียนชัย)

ศึกษาวิเคราะห์ ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษ...
Course
Self enrolment

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 (ครูวรัญญา ยอดดำเนิน)

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 (ครูวรัญญา ยอดดำเนิน)

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3  
Course
Self enrolment

ง30245 การเขียนโปรแกรม 1 ชั้น ม.4 (ครูเทียนชัย)

ง30245 การเขียนโปรแกรม 1 ชั้น ม.4 (ครูเทียนชัย)

การเขียนโปรแกรม
Course
Self enrolment

ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.5 (ครูสถาพร)

ง30241 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ม.5 (ครูสถาพร)

ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญ...
Course
Self enrolment

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ชั้น ม.5 (ครูเทียนชัย)

ง32101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ชั้น ม.5 (ครูเทียนชัย)

ศึกษาวิเคราะห์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา เขียนโปร...
Course
Self enrolment

ง23203 การศึกษาค้นคว้า ชั้น ม.3/1 (ครูเทียนชัย)

ง23203 การศึกษาค้นคว้า ชั้น ม.3/1 (ครูเทียนชัย)

การศึกษาเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้  เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพ...
Course
Self enrolment

ง20211 การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ชั้น ม.2 (ครูเทียนชัย)

ง20211 การพัฒนาเว็บไซต์ 2 ชั้น ม.2 (ครูเทียนชัย)

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver ...
Course

ว32181การออกแบบเทคโนโลยี ม.5 (ครูสถาพร)

ว32181การออกแบบเทคโนโลยี ม.5 (ครูสถาพร)

Course
Self enrolment

ว21208 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)

ว21208 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)

Course
Self enrolment

ว32182 วิทยาการคำนวณ ม.5 (ครูเทียนชัย)

ว32182 วิทยาการคำนวณ ม.5 (ครูเทียนชัย)

          ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทาง...
Course
Self enrolment

ว31182 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 (ครูศุภิสรา คำอุดม)

ว31182 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 (ครูศุภิสรา คำอุดม)

รายวิชา ว 31182  วิทยาการคำนวณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4&nbs...
Course
Self enrolment

ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 (ครูอัญชลี)

ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้น ม.1 (ครูอัญชลี)

ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจ...
Course

ว31101 การออกแบบเทคโนโลยี ชั้น ม.4 (ครูดุษฎี)

ว31101 การออกแบบเทคโนโลยี ชั้น ม.4 (ครูดุษฎี)

เข้าใจหลักการออกแบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รู้จักการทำงานของอุปกรณ์เท...
Course
Self enrolment

ว21104 วิทยาการคำนวณ ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)

ว21104 วิทยาการคำนวณ ม.1 (ครูศุภสิทธิ์)

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา...
Course