ฉันอยากใส่คำอธิบายรายวิชาตรงนี้ได้ไหม

ศึกษาวิเคราะห์ ระบบการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


ศึกษาความเป็นมาและความหมาย  คุณสมบัติ  บทบาทและความสำคัญของงานกราฟิก  การออกแบบ  การสร้างภาพหรือรูปกราฟิกพื้นฐาน  การใช้เทคนิคต่างๆ สำหรับการแต่งภาพ  และการใช้ซอฟต์แวร์ในการสร้างงานปฏิบัติการสร้างภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก  ออกแบบ  ตกแต่งผลงานเพื่อนำไปใช้กับงานนำเสนอ งานออกแบบและเว็บไซต์ และงานด้านศิลปะอื่น ๆ   เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการสร้างงานกราฟิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

ศึกษาวิเคราะห์ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา เขียนโปรแกรมในงานด้านต่าง ๆ ศึกษาและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต


การศึกษาเป็นวิธีการศึกษาหาความรู้  เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความรู้จริงต่าง ๆ  ครบสมบูรณ์  ซึ่งต้องกระทำอย่างมีจุดมุ่งหมาย  โดยผู้ศึกษาจะต้องตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนว่า  ต้องการทำอะไร  ต้องการทราบอะไร  แล้วกระทำไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  โดยใช้หลักของเหตุผล ในการศึกษา รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล

การเขียนรายงานการค้นคว้า  เป็นการนำเสนอข้อมูลความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบแล้วนำมาเรียบเรียงโดยมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน  และวางแผนการทำงาน อย่างรอบคอบ  และต้องตั้งใจเพื่อให้สามารถดำเนินการค้นคว้าและทำรายงานได้อย่างมีคุณภาพ


การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรม Dreamweaver  โดยประกอบด้วย รู้จักโปรแกรม DREAMWEVER การสร้างเว็บไซต์ การจัดการข้อความ การจัดการรูปภาพ การจัดการตาราง การสร้างการเชื่อมโยง (Link) การสร้างเฟรม (Frame) การใส่มัลติมีเดีย