คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                   รายวิชา คณิตศาสตร์ 5

รหัสวิชา ค23101                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.5 หน่วยกิต                                                                 เวลา 60  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 

ศึกษา และฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา
          ฟังก์ชันกำลังสอง  กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง  การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา
          อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การนำความรู้เกี่ยวกับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา

ความคล้าย  รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน  การนำความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา
               โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง  ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ค 1.3 ม.3/2               ค 1.2 ม.3/2

ค 1.3 ม.3/1               ค 2.2 ม.3/1

....................................................................................................................................................................

รวมทั้งหมด   4     ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     รหัสวิชา ค 33101    รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 5   ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 2 คาบหรือชม./สัปดาห์   40 คาบหรือ ชม./ภาคเรียน