คำอธิบายรายวิชา

              รายวิชาภาษาอังกฤษ (อ ๒๑๑๐2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาศัพท์ สำนวน ใช้ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึก อธิบาย ตีความ ถ่ายโอน สรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ใช้ภาษาสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล นำเสนอ อภิปราย บรรยาย ถ่ายโอน ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน บทร้อยกรอง บทสนทนา เรื่องสั้น ได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน ออกเสียง ใช้เครื่องหมายวรรคตอน เขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงจากสื่อประเภทต่างๆ ในหัวข้อ ต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่าง นันทนาการ สุขภาพ สวัสดิการ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           โดยผู้เรียนฝึกสนทนา เขียน สรุปในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับตนเอง เรื่องใกล้ตัว สถานการณ์ต่างๆในชีวิประจำวันที่อยู่ในความสนใจของสังคม ในห้องเรียนและสถานศึกษา พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ และวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม

          เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และคุณค่า ตระหนักในคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม นำไปใช้ อย่างมีวิจารณญาณ แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งมีความ มั่นใจในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและฝึกฝนอย่างจริงจัง มีเหตุผล มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมและขันติธรรม