คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                รหัสวิชา  ท  31101                               รายวิชาภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  หน่วยการเรียนรู้   1.0  หน่วยกิต   2  คาบ/สัปดาห์   จำนวน  40  ชั่วโมง/ภาคเรียน

 

          ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ถูกต้อง  ตีความ       แปลความ  ขยายความ    มีมารยาทในการอ่าน     การฟังการดูและสรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็น

          อธิบายลักษณะของภาษา  การออกเสียงคำ  การสะกดคำ  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น  ประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยาน   เขียนย่อความ    เขียนบรายงานการศึกษาค้นคว้าและมีมารยาทในการเขียน แต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ    มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด

          เพื่อให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด และการใช้ภาษา  เห็นคุณค่าภาษาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันได้อย่างมีแบบแผน  คุณธรรม  จริยธรรม  โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มฐ.  1.1  .4-6/1-9

มฐ.  2.1  . 4-6/1-8

มฐ.  3.1  . 4-6/1-6

มฐ.  4.1  . 4-6/1-7

มฐ.  5.1  . 4-6/1-6

รวมทั้งหมด   36  ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 


ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้องไพเราะ และเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุก ๆ ด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ ภายในเวลาที่กำหนด อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงาน สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพ มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง มีมารยาทในการเขียน วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินเรื่องที่ฟังและดู แล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตรงตามวัตถุประสงค์ วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษาท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และนำไปใช้อ้างอิง กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด โดยให้ฝึกฝนทักษะในรูปแบบที่หลากหลายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงใช้ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์จากการอ่านวรรณคดี วรรณกรรมการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การใช้วิจารณญาณ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล การสังเคราะห์ความรู้และข้อคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษาที่ถูกต้อง พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยครบทุกด้าน และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้พัฒนาตน พัฒนาการเรียน และพัฒนาความรู้ทางอาชีพในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รหัสตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖,ม. ๔-๖/๗, ม. ๔-๖/๘, ม. ๔-๖/๙ ท ๒.๑ ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๘ ท ๓.๑ ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๖ ท ๔.๑ ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/2, ม. ๔-๖/๖ ท ๕.๑ ม. ๔-๖/๑, ม. ๔-๖/๒, ม. ๔-๖/๓, ม. ๔-๖/๔, ม. ๔-๖/๕, ม. ๔-๖/๖ รวมทั้งหมด 27 ตัวชี้วัด

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง จับใจความสำคัญ
สรุปความและอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่านอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน ระบุข้อสังเกตชวนเชื่อ การโน้มน้าว หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน อ่านหนังสือ บทความ หรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต มีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนบรรยายและพรรณนา เขียนเรียงความ เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเขียน พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตพูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน แต่งบทร้อยกรอง ใช้คำราชาศัพท์ รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

          กิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำวรรณคดีและวรรณกรรมเป็นแกนกลาง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมสัมพันธ์กับหลักการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสาร เรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง กลมกลืนเป็นเอกภาพและเชื่อมโยงชีวิตจริง

          เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้ด้านหลักภาษา พัฒนาทักษะการใช้ภาษาครบทุกด้าน
และเรียนรู้คุณค่าที่สอดแทรกในวรรณคดีและวรรณกรรมไทย สามารถนำภาษาไทย รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามไปใช้ในชีวิตจริงได้ถูกต้อง เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘ 

ท ๒.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๕,  ม.๒/๗,  ม.๒/๘ 

ท ๓.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕,  ม.๒/๖

ท ๔.๑   ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕ 

ท ๕.๑   ม.๒/๑,  ม.๒/๒,  ม.๒/๓,  ม.๒/๔,  ม.๒/๕

รวมทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด