ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ การทำข้อมูลให้เป็นภาพ โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

          โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ จนสามารถนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตจริง

          เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศาสตร์พระราชา และความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ใช้ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหา เพิ่มมูลค่าให้กับบริการ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์


รายวิชา ว 31182  วิทยาการคำนวณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

         ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบแนวคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
 การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก เงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ และการศึกษาตัวอย่างโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการวางโครงร่างโครงงานโดยกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่

          เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี วางแผนการเรียนรู้ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Base Lerning) เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง
          เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำแนวทางการทำงานศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย  ตลอดจนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์


ศึกษาแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจําวัน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็น นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนดําเนินการแก้ปัญหา ด้วยการทดสอบ ประเมินผล ระบุข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนําเสนอผลการแก้ปัญหา เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 


เข้าใจหลักการออกแบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รู้จักการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มีนิสัยรักการค้นคว้า รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง