รายวิชา ว 31102 วิทยาการคำนวณ ชั้น ม.4 เป็นการนำแนวคิดเชิงคำนวณ (Computer Science) มาสร้างหรือออกแบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิต

เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  ระบบเทคโนโลยี  

เข้าใจหลักการออกแบบที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี รู้จักการทำงานของอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสจำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้มีนิสัยรักการค้นคว้า รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง