โครงสร้างรายวิชา
                                                          พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ค่านิยมเรื่องเพศตามวัฒนธรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคุ้มครองผู้บริโภค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โรคทางพันธุกรรมและโรคจากการประกอบอาชีพ